retourbeleid

Conform de algemene voorwaarden (punten 6, 7 en 8) vind je hier ons retourbeleid.

1 - herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier (zie bijlage onderaan) voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2 - kosten in geval van herroeping

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, kosteloos terugbetalen (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) en met hetzelfde betaalmiddel als hetgeen tijdens de oorspronkelijke transactie gebruikt is, tenzij anders overeengekomen.

3 - uitsluiting herroepingsrecht

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn en die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
  • die snel kunnen bederven of verouderen

modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer je de overeenkomst wil herroepen)

– Aan: Vandeca, VDC-Komerz, Krommebeekstraat 32, 8930 Menen, België of via mail: contact@vandeca.com
– Ik/Wij* deel/delen* je hierbij mee, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*herroept/herroepen*
– Besteld op*/ontvangen op* 
– [Naam consumenten(en)]
– [Adres consument(en)]
– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is